Informacje o kwartalniku „Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy”

Od Redakcji
Rodzina i jej funkcjonowanie jest istotnym środowiskiem, które może optymalizować rozwój sfer emocjonalnych, intelektualnych i społecznych dziecka, ale może także zaburzać lub hamować biologiczne uwarunkowania jego różnych sfer rozwojowych. Każda rodzina tworzy swój własny, niepowtarzalny system opiekuńczo – wychowawczy i socjalizacyjny. Oparty jest on na pewnej hierarchii wartości, przyjętych norm społecznych i etycznych, przejawiających się w postawach rodzicielskich, więziach uczuciowych i relacjach społeczno – emocjonalnych między rodzicami i dziećmi.

Rodzina i jej środowisko oraz funkcjonowanie i uwarunkowania aksjologiczne ulegają ciągłym przemianom. Zmiany te wynikają z przeobrażeń społecznych funkcjonujących w globalnym społeczeństwie  europejskim i regionalnym. Rodzina tradycyjna, w której wychowanie dzieci oparte było na wzorcach i tradycjach rodziny pochodzenia i minionych pokoleń jest wypierana i staje się anachronicznym obrazem życia społecznego. Współcześnie upowszechnia się struktura rodziny ponowoczesnej, partnerskiej, a także rodziny alternatywnej w postaci związków partnerskich, kohabitacyjnych, rodzin z biologicznym jednym rodzicem.  Związki te, choć dla młodzieży dorosłej są dość interesujące, jednak w systemie swych hierarchii wartości wysoko sytuują prawnie ustanowione małżeństwo i rodzinę.

Badaniem rodziny zajmują się różne dyscypliny naukowe, takie jak: socjologia, psychologia, teologia, filozofia, ekonomia, demografia, pedagogika. Upowszechnienie teoretycznych i empirycznych prac naukowych dotyczących rodziny – jej funkcjonowania, socjalizacji, wychowania i opieki – w ostatnich dwudziestu latach niezmiernie wzrosło. Wielostronny obszar badań rodziny współczesnej w naukach pedagogicznych, zwłaszcza w pedagogice społecznej, opiekuńczej i resocjalizacyjnej daje w pełni podstawę do tworzenia nowej subdyscypliny – pedagogiki rodziny. Wyodrębniająca się pedagogika rodziny nabiera coraz większego znaczenia, zarówno w sferze społecznej, a także pedagogicznej.  Kreuje ona rozwój jako ważnej subdyscypliny pedagogicznej w dwóch kierunkach. Pierwszy z nich dotyczy teoretycznych ujęć pedagogiki rodziny. Drugi natomiast związany jest z praktyką wychowawczą, opiekuńczą w rodzinie, metodami i formami postępowania rodziców w odniesieniu do ich dzieci.

Coraz bogatsza wiedza dotycząca funkcji wychowawczej, socjalizacyjnej, opiekuńczej i emocjonalnej rodziny i jej znaczenia w dziedziczeniu społecznym wartości i norm etycznych młodego pokolenia może przyczynić się do kształtowania kultury pedagogicznej rodziców. Dlatego też obok wielu w ostatnich latach wydanych publikacji w zakresie pedagogiki rodziny, pragniemy także dla rodziców, nauczycieli – wychowawców i familiologów – pedagogów, socjologów i psychologów – zaproponować wydawnictwo w postaci kwartalnika „Pedagogiki Rodziny. Family Pedagogy”.

W kwartalniku są publikowane artykuły, komunikaty z badań i recenzje książek, których treści dotyczą rodziny w szerokim tego słowa znaczeniu. Zachęcamy badaczy rodziny do publikacji swoich przemyśleń, rezultatów badawczych oraz teoretycznych analiz z obszaru pedagogiki rodziny.

Artykuły i doniesienia z badań prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Redaktor Naczelny
Bożena Zając