Informacje dla autorów

Informacje dla autorów

 1. Zasady publikowania  [Plik do pobrania]
 2. Oświadczenie dotyczące praw autorskich [Plik do pobrania]
 3. Oświadczenie „ghostwriting” [Plik do pobrania]
 4. Wzór recenzji [Plik do pobrania]
 5. Etyka publikowania i oświadczenie o zapobieganiu nadużyciom [Plik do pobrania]
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów publikacji [Plik do pobrania]
 7. Declaration of consent to the processing of personal data for the purposes of publication [Plik do pobrania]

 

Przekazanie do Wydawnictwa materiałów jest równoznaczne z przeniesieniem praw autorskich na Społeczną Akademię Nauk. 

Informacja dla autorów na temat zapory ghostwriting:
Redakcja czasopisma „Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy” wprowadziła zaporę ghostwriting i guest authorship. Są one przejawem nierzetelności naukowej, zatem wszelkie wykryte przypadki, będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń edytorów naukowych i in.
Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstawanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienia jego roli  w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. (źródło: www.mnisw.gov.pl).
Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
Wszystkich autorów publikacji prosimy o dołączania do artykułu informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo – badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Opłaty:
Od stycznia 2014 roku opłata za publikację dla Autorów niebędących etatowymi pracownikami Społecznej Akademii Nauk wynosi 300 zł + VAT.
Opłatę należy uiścić po podpisaniu umowy wydawniczej i otrzymaniu faktury VAT.

Procedura recenzowania:
Procedura recenzowania jest zgodna z zaleceniami MNiSW opisanymi w broszurce „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”.

 1. Autorzy przesyłając swoje prace do publikacji w kwartalniku, wyrażają zgodę na ich recenzję.
 2. Nadesłane materiały, w ramach tzw. recenzji wstępnej, oceniane są pod względem formalnym i tematycznym przez członków redakcji.
 3. W przypadku braku większych uwag, artykuł jest kierowany do dwóch  recenzentów, posiadających co najmniej tytuł doktora habilitowanego (w przypadku recenzentów z Polski). Recenzenci są specjalistami w dziedzinie, której dotyczy nadesłany artykuł i nie są członkami Redakcji czasopisma.
 4. Nadesłane prace nie będą wysyłane do recenzentów z tej samej placówki, z której pochodzą autorzy oraz do osób mogących pozostawać z autorami w konflikcie interesów.
 5. W przypadku tekstów przygotowanych w języku angielskim, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej, niż narodowość autora pracy.
 6. Prace są recenzowane poufnie i anonimowo (na zasadzie double – blind review). Recenzenci poza uwagami merytorycznymi, zaznaczają w formularzu recenzji swoją opinię, która powinna być brana pod uwagę przez redakcję czasopisma, iż:

- tekst nadaje się do publikacji w obecnej postaci,
- tekst nadaje się do publikacji po wprowadzeniu poprawek,
- tekst wymaga wprowadzenia istotnych poprawek i ponownego   zrecenzowania,
- tekst nie nadaje się do publikacji.

 1. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.
 2. Pracy nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący ją na dalszych etapach procesu wydawniczego.
 3. Każdy artykuł prezentujący wyniki badań empirycznych trafia także do redaktora statystycznego.
 4. Autor jest informowany o wyniku dokonanej recenzji, a następnie jest możliwa korespondencja z Redakcją czasopisma dotycząca ewentualnych uwag lub kwalifikacji do druku.
 5. Ostateczną kwalifikację do druku dokonuje Redaktor Naczelny kwartalnika Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy.

Redakcja czasopisma zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do druku tekstów zgłoszonych przez Autorów, które:
- nie spełniają wymogów stawionych artykułom naukowym;
- nie spełniają wymogów edycyjnych zawartych w Zasadach publikowania umieszczonych na stronie czasopisma;
- nie zostały poprawione zgodnie z zaleceniami Redakcji czasopisma lub z sugestiami Recenzenta;
- otrzymały jedną negatywną recenzję naukową;
- tematycznie nie wpisują się w profil czasopisma.
Ostateczną decyzję o przyjęciu do druku lub odrzuceniu artykułu każdorazowo podejmuje Redaktor Naczelny czasopisma.
Jednocześnie Redakcja informuje, że w przypadku uzasadnionego nieopublikowania zgłoszonego artykułu Redakcja nie zwraca poniesionych przez Autora kosztów (processing fee).